top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Jaroslav Šůs, se sídlem Melantrichova 5/2215, Říčany 251 01, identifikační číslo: 49729322 (dále jen "prodávající") plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zvláštních dokumentů:

  1. Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

  2. Informace pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

 

  1. Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Fyzická osoba Ing. Jaroslav Šůs provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.  Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Jaroslav Šůs IČ 49729322 se sídlem Melantrichova 5/2215, Říčany 251 01, (dále jen: „správce“).

 

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ing. Jaroslav Šůs - BC Shupa, Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10, adresa elektronické pošty store@shupa.com, telefon: 00420 606 214 115.

 

1.3.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

3.2.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti: Wix.com Ltd.

 

5.2.  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

5.3.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

6.1.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6.3.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

 

2. Informace pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte prodávajícímu, pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Jaroslav Šůs IČ 49729322 se sídlem Melantrichova 5/2215, Říčany 251 01, (dále jen: „správce“).

 

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ing. Jaroslav Šůs - BC Shupa, Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10, adresa elektronické pošty store@shupa.com, telefon: 00420 606 214 115.

 

1.3.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 

3.2.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1.  Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je stanovena na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce. Jedná se o společnosti: Wix.com Ltd.

5.2.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Zasláním nesouhlasu v elektronické podobě se zpracováním osobních údajů na e-mail: store@shupa.com.

6.3.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5.  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze dne 16.2.2020

bottom of page